Atıktan Türetilmiş Yakıt

    Atıkları alternatif veya ek yakıt olarak kullanacak olan beraber yakma tesisleri (ör: çimento fabrikaları), gerek ürün kalitelerinin bozulmaması, gerekse Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde birtakım düzenlemeler yapmak durumundadırlar. Bu düzenlemelerin başında da atığın çimento fırınına doğrudan beslenmesi yerine bir ön parçalama, karıştırma işleminden geçirilerek daha homojen bir yapıya kavuşturulması gelmektedir. Bu proseslerden sonra elde edilen alternatif yakıt türü (Refused Derived Fuel) “Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY)” olarak tanımlanmaktadır. 
    Çimento fabrikalarındaki alternatif yakıt kullanımının, çevre ve insan sağlığı açısından önemli faydaları bulunmaktadır. Atıkların çimento fabrikalarında değerlendirilmesi ile çevreye doğrudan ve/veya dolaylı etkisi olan atıkların uygun bir şekilde imhası sağlanmaktadır. Aynı zamanda Atıktan Türetilmiş Yakıt kullanımı sayesinde, yakıt olarak kullanılan doğal kaynakların kullanımı azaltılmaktadır. Atıkların işlenerek sabit ısısal değerde Atıktan Türetilmiş Yakıt elde edilmesiyle birlikte, birincil yakıt olan doğal kaynaklar ve madenlerin kullanımından azaltıma gidilmektedir. Ekolojik Enerji tarafından 2010 yılından bu yana standart bir ürün olarak hazırlanan ATY Türkiye Çimento Üretim Sanayi kullanımına sunulmakta olup Atık Yönetimi sektöründe sürdürülebilirlik uygulamalarının en çarpıcı örneklerinden biridir.
    Çimento fabrikalarında atıkların birincil yakıta ikame edilmesi ile çimento üretimi için gereken fosil yakıt kullanımı azaldığından, bu yakıttan kaynaklanacak ve atmosfere verilecek karbon emisyonlarının azaltılması, dolayısıyla küresel ısınma ve iklim değişimi konularında faydalı çıktılar sağlanmaktadır. 
    Tesislerimizde hazırlanan ATY, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından atık yakma ve beraber yakma konulu Çevre Zİin ve Lisans Belgesine sahip Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince tüm teknik donanım sahip ve çevresel etkilere karşı tedbirler alınmış çimento fabrikalarına gönderilmektedir. Atıkların çimento fabrikaları döner fırınlarında yakılarak enerji elde edilmesi ile bu atıkların diğer şekillerde yönetilmesi esnasında oluşacak olan su kirliliği, toprak kirliliği, görüntü kirliliği, koku problemleri ve hava kirliliği engellenmiş olmaktadır.
    Atıkların çimento fabrikalarında verimli ve sürekli alternatif yakıt olarak kullanılması için, atıktan türetilmiş yakıtın homojen özelliklere sahip olması ve sisteme düzenli bir şekilde beslenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, atıktan türetilmiş yakıt üretimi için kurulacak tesislerin önemi ortaya çıkmaktadır.
    Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisinde üretilen alternatif yakıtların daha homojen bir yapıya sahip olması sağlanarak, yüzey alanlı artırıldığından yanma verimleri artırılmakta ve atıktan en fazla fayda sağlanarak enerji geri kazanımı yapılmaktadır.
    Atıktan Türetilmiş Yakıt hazırlama tesisleri, çimento sanayilerine yakıt kapsamında değerli bir hammadde geri kazandırmakta ve bu sayede hem tabii kaynakların azalmasını önlemekte ve hem de bu atıklardan ortaya çıkan çevre kirliliğine mani olunmaktadır.
Ekolojik Enerji Tesislerinde, ATY; tehlikeli ve tehlikesiz atıkların uygun nem, ısıl değer ve kimyasal içeriğe sahip olacak şekilde, laboratuvarın belirlediği formülasyonlar doğrultusunda karıştırılması ile hazırlanmaktadır. Tesiste, atık ayrıştırma, tasnif ve işleme işlemleri kurulu ekipmanlar tarafından fiziksel olarak gerçekleştirilmektedir.