Yönetim Sistemleri ve Belgelerimiz

Çevre Politikamız

Firmamız ISO 14001 gerekliliklerine göre oluşturduğu çevre yönetim sistemini gönüllü ve bilinçli olarak kurmaya ve sürekli olarak uygulamaya kararlıdır.

Temel amacımız, ticari ve sınai varlığımızı çevre ile barışık biçimde sürdürmektir.

Firmamızda atık elektrikli ve elektronik eşya toplama, depolama, ayırma, atık yönetimi, tehlikeli/tehlikesiz atıklardan enerji ve malzeme geri kazanımı, atık ara depolama, birinci sınıf düzenli depolama, atıktan türetilmiş yakıt hazırlama, atıktan yenilenebilir enerji üretimi, ambalaj atığı toplama, ayırma ve tehlikesiz atık toplama ayırma aşamalarında çevre etkilerini en aza indirecek sistemi kuracağız, uygulayacağız ve takipçisi olacağız.

Çevre performansımızı sürekli artıracak çalışmaları ve projeleri her zaman oluşturacak ve hayata geçireceğiz.

Malzeme, su yakıt ve zamandan mümkün olan en fazla tasarrufu sağlamak için çalışacağız.

Çevre çalışmalarını en son bilgilerle ve tüm personelin katılımıyla sürdürmek daimi hedefimizdir.

Yasal mevzuatlar çerçevesinde, doğal çevrenin korunmasına özen göstermeyi, proses ve çevreye yapılan iyileştirme yatırımları ile çevreye pozitif değerler kazandırmada süreklilik sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Kalite Politikamız

Ekolojik Enerji A.Ş. olarak;

Atık elektrikli ve elektronik eşya toplama, depolama, ayırma, atık yönetimi, tehlikeli/tehlikesiz atıklardan enerji ve malzeme geri kazanımı, atık ara depolama, 1. sınıf düzenli depolama, atıktan türetilmiş yakıt hazırlama, atıktan yenilenebilir enerji üretimi, ambalaj atığı toplama, ayırma ve tehlikesiz atık toplama ayırma tesisi yönetim konularında sektörel bazda hep önde olmayı, 

Ar-Ge ve alt yapı olarak kurumsallığını üst düzeyde tutmayı, piyasaya yeni ürünler sunmayı ve bu konuda devamlılık göstererek proses bazında da üretim yapmayı,

Belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmak için bütün kaynaklarını seferber etmeyi,

Müşteri ve çalışanlarının memnuniyetini ilkeli olarak yükselterek, yurtiçi-yurtdışı satış, pazarlama ve sunumunda farklılaşan, yasa ve mevzuatlara uyan ve insan emeğine saygı duyan bir firma olmayı, 

Kalite düzeyini yükseltmek, maliyetleri düşürmek ve karlılığın arttırılmasını sağlayacak teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

İnsan kaynağını geliştirmeyi, ürün gamını yenileme ve iyileştirmeyi, çevre ve insan sağlığını ön planda tutmayı, kalite yönetim modeli uygulayarak müşteri ve çalışanlarının güvenini artırmayı,

Mevcut sistemin etkinliğini, tanımlanan süreçlerin performansları dahilinde sürekli gözden geçirip her türlü iyileştirme faaliyeti için gerekli kaynakları sağlamayı benimsemiş ve amaç edinmiştir.  

 

İSG Politikası

 

Ekolojik Enerji A.Ş. olarak;

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartları takip ederek uygulamak,

Risk değerlendirmesi yaparak çalışma ortamındaki tehlikeleri önceden belirlemek ve minimize edilmesini sağlamak,

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı onagöre yönlendirmek,

İş kazası ve meslek hastalığını önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak,

Çalışanlarımızın sürekli eğitimler ile bilinçlenmesini sağlamak,

Güvenli çalışma ortamı ve iş güvenliği kültürü oluşturmak, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır.

Bilgi Güvenliği Politikası

Şirketimiz, bünyesinde bulunan bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için bilgi varlıklarını tanımlamayı ve bu varlıkların;

İş etkisini, varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, kurumsal imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı ve iş sürekliliği gibi konuları ele alarak,

Tehdit olasılığını ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri de dikkate alarak,

Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğine ilişkin riskleri ve fırsatları belirlemeyi ve değerlendirmeyi,

Kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,

Bilgi güvenliği süreçlerimizin performansını ölçmeyi,

Bu verilerden BGYS kapsamında amaç ve hedefler üretmeyi,

Olası zafiyet ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,

İşimizin, müşterilerle yapılan sözleşmelerin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik önlemlerini

Sağlamak için gerekli çalışmaları gerçekleştirmektedir.