Danışmanlık Hizmetleri

Ekolojik Enerji Danışmanlık hizmetleri Çevre Yönetimi Hizmetleri hakkında yönetmelik kapsamında aylık değerlendirme raporları ve saha içi denetim raporları hazırlanarak tesislerin çevresel boyuttaki iyileşme süreçlerini yakından takip edilmektedir.

• İç tetkik raporlaması yapılarak yıl içinde yapılan çevresel iyileştirmeler, beyanlar, atık önleme ve azaltım çalışmaları, bildirimleri ve ilgili konularda gelişmeler takip edilerek sürekli ilerleme sağlanmaktadır. Ayrıca, tesislerin faaliyet konularına göre çevre mevzuatının takibi yapılmaktadır.

 • İşletmelerin atık yönetim planlarının hazırlanması, tehlikeli, tehlikesiz atık beyanları, GEKAP beyanları, ambalaj ve atık ambalaj beyanları ve jeneratör kullanım beyanları yapılarak ilgili yönetmeliklere göre tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi sağlanmaktadır.

• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan işletmelerin ÇED muafiyet işlemleri yapılmaktadır.

• 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” Ek-1 ve Ek-2 listesi kapsamına giren tesislere Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınması konularında gerekli yükümlülükler yerine getirilmektedir.
 
Ekolojik enerji danışmanlık hizmetleri kapsamında,  sanayi kaynaklı hava kirliliği kontrolü yönetmeliği kapsamında işletmelerin/sanayi tesislerinin emisyon değerlerini sağlaması amacıyla gerekli yatırımların yapılması, emisyon azaltıcı sistemlerin seçimi, noktasal ve alansal kaynaklı emisyonların takibini sürekli olarak kontrol edilerek çözüm sunulmaktadır.

• Evsel/Endüstriyel atık su arıtma tesisine sahip ve alıcı ortama deşarj yapan, geri devir ile suları tekrar proseste kullanan firmaların AAT kimlik belgesi ve AAT proje onay muafiyet işlemleri yapılmaktadır.

 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, atık su alt yapı sistemlerine bağlı olan sanayi kuruluşlarının Kanal Bağlantı izin / Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatının alınması sağlanmaktadır.
 
• Çevre mevzuatlarında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği tespit edilip, Çevresel Risk Değerlendirme tabloları oluşturularak çevresel boyut analizleri yapılmaktadır.. 

• Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması (BEKRA) bildirimlerinin yapılarak sanayi kuruluşlarının alt seviye/üst seviye ve kapsam dışı seviyeleri tespit edilmektedir. 

• Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında ek-2 listesinde bulunan işletmelere faaliyet ön bilgi formu hazırlanarak gerekli bildirimler yapılmaktadır.
 
• Toplumumuzda çevre bilincinin oluşması, geleceğe daha güvenli bakmak için çevre eğitimleri yapılarak, atık miktarlarının azaltımı, atıkların önlenmesi ve geçici depolanması için gerekli tüm bilgileri sizlere kazandırmaktayız.

 • Entegre atık yönetimi kapsamında tesislerden kaynaklanan evsel/endüstriyel tüm atıkların yönetimi üstlenilerek ve çevre mevzuatı kapsamında yükümlülükler yerine getirilerek tüm yönleriyle kapsayıcı çevre yönetim hizmeti verilmektedir.
 
Ekolojik Enerji Danışmanlık hizmetleri kapsamında sıfır atık uygulama sisteminin kurulumu, sıfır atık yaklaşımı kapsamında yapılacak atık önleme ve azaltım projelerinin oluşturulması, oluşan tehlikeli, tehlikesiz, geri dönüşüme uygun, organik, ambalaj atıkları vb. tüm atıkların yönetimi sağlanarak ekonomiye değer katılmaktadır.